نمرات زوج شعبه2 خوهران شریعتی

PI1

MANSOURZADE

SHIMA

PASS

NADIA

PASS

EFFAT

PWM

ANGINEH

PWM

AYDA

PASS

MOJGAN

PASS

MAHSA

PASS

MAHNOOSH

PASS

AZAM

AF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     PI4      Keighobadi     10:15 – 11:45             

Student’s Name

Status

Poorandokht

Passed

Shademan

Passed

Mina

Pwm

Niusha

Passed

Atefeh

Pwm

Najmeh

Conditional

Golshan

Passed

Azita

Passed

Zeynab

AF

 

 

     PI3      Keighobadi     8:30 – 10     

Student’s Name

Status

Fatemeh

Passed

Parisa

Pwm

Pardis

Passed

Paryam

Passed

Maedeh

Pwm

Mahbubeh

Pwm

 

 

PI2- SHIRIN KARIMI

Abolfathi      6-8        S2

PASS

Shahin

PASS

Mahboube

PWM

Parisa

PASS

Mahnaz

PWM

Soulmaz

PWM

Parisa

Roohani     E3

 

Zari

fail

Fateme

fail

Sara

fail

E2          4:30-6     Jadidi

Azadeh

Pwm

Shahla

Pass

Maryam

Pwm

Parvin

Pass

Marzieh

Cond

Shole

Pass

Mahmonir

Pass

Shadi

Pwm

Shirin

AF

 

E3          6:15-7:45                Jadidi

Sanaz

Pass

Nasim

AF

Niloufar

Pass

Mahnour

Pass

Yekta

Pass

Narjes

Pwm

Marjaneh

Pass

 

E1                4-6                      Jadidi

Mahaz

pass

Azin

pass

Narges

pwm(TP)

Zahra Fathi

pass

Zahra Farhadi

pass

 

E2    Roohani

 

65800040121

pwm

66800040451

pwm

70800039911

p

53800040261

p

64800040331

p

73800040621

pwm

73770098501

p

 

Roohani     E3

 

Zari

fail

Fateme

fail

Sara

fail

 

 

PI3-BABAJANI

 

NAJMEH

PASS

MINA

PWM

ELHAM

PASS

AZAM

PWM

AZITA

PASS

SHAADMAN

PASS

NIUSHA

PASS

 

 

 

 

PI2-BABAJANI

 

PARISA

PASS

MARYAM

PASS

SARIK

AF

MEHRZAD

PASS

MAEDEH

PASS

MAHBOOBEH

PASS

LEYLA

AF

 

 

 

Jadidi               PI3               4-6

                                           Pwm     

Argineh

Passed

Efat

Passed

Somayeh Bakhtiar

Passed

Mozhgan

Cond

Fatemeh

Passed

Mahsa

Passed

Marjan

Passed

Somaye Moosavi

Cond

Shima

Passed

Nadia

Passed

Reyhaneh

 

/ 0 نظر / 29 بازدید