معرفی دوره ها

·         تقویت هر چهار مهارت زبانی(شنیدن،گفتن،خواندن و نوشتن) در جهت ایجاد ارتباط

·         تدریس کتابهای Total English  از جدیدترین کتابهای انتشارات Longman-Pearson

 

Starter

Unit1-5 S1 /Unit 6-10 S2

Elementary

E1(1-3),E2(4-6),E3(7-9),E4(10-12)

Pre-Intermediate

PI1(1-3),PI2(4-6),PI3(7-9),PI4(10-12)

Intermediate

I1(1-2),I2(3-4),I3(5-6),I4(7-8),I5(9-10)

Upper-Intermediate

UI1(1-2),UI2(3-4),UI3(5-6),UI4(7-8),UI5(9-10)

 

·         برگزاری دوره های Advanced

                

Adv.1

Unit. 1-3, Landmark+ CEA study Pack,Unit1

Adv.2

Unit. 4-6, Landmark+ CEA study Pack,Unit2

Adv.3

Unit. 7-9, Landmark+ CEA study Pack,Unit3

Adv.4

Unit.  10-12, Landmark+ CEA study Pack,Unit4

Adv.5

Unit.  13-15, Landmark+ CEA study Pack,Unit5

Adv.6

Unit.  16-18, Landmark+ CEA study Pack,Unit6

Adv.7

CEA study  Pack,Unit7-15

 

·         برگزاری کلاسهای هر روزه، دو روز در هفته،سه روز در هفته وآخر هفته

·         برگزاری 21 جلسه یک ساعت و چهل وپنج دقیقه ای برای دوره های عادی

·         برگزاری دوره های زبان ویژه کارکنان دولت و سازمانها

·         برگزاری دوره های آموزشی ویژه کودکان و نوجوانان در رده سنی 5 الی 17 سال در محل آموزشگاه و در مدارس و آموزشگاهها و سایر دوایر دولتی و خصوصی

·         برگزاری دوره های زبان فرانسه،اسپانیایی و آلمانی

·         کلاسهای آمادگی آزمون IELTS وTOEFl

·         برگزاری دوره های Business English  با استفاده از کتابهای Market leader

 ادامه

/ 0 نظر / 29 بازدید